Los Esqueletos

Bonezai
Elemento: Hielo
 Chopov
Elemento: Tierra
 Frakjaw
Elemento: Fuego
 Krazi
Elemento: Rayo
Nuckal
Elemento: Rayo